top of page

"ארגז כלים" לאבטחה מונעת

הצעה למתן שירותי ייעוץ והדרכה ביטחונית לקבוצות תיור היוצאות לחו"ל

  • אירועי הטרור שהיכו במהלך השנים במטיילים ברחבי העולם, לרבות בתיירים ישראליים (בולגריה, קפריסין, קניה, טורקיה, מצרים וכד'), חייבו מעורבות ממשלתית מסוימת ביחס לביטחונם של קבוצות תיור ישראליות המסיירות בחו"ל - פעילות המתבצעת ע"י מטה לוט"ר

  • מעבר לאיומי הטרור, תיירים ישראלים בכלל וקבוצות תיור בפרט, חשופים לאיומים נוספים כמו פשיעה, הפרות סדר והתפרעויות, העלולים לסכן את ביטחונם במהלך השהות בחו"ל.

  • על רקע מגוון האיומים על ביטחון ציבור רוכשי שירותי התיירות מחד והאמון שחש ציבור זה כלפי ספקי השירותים מאידך, אך סביר שיעשה על מנת  להבטיח את שלומם וביטחונם של הלקוחות.

  • מאפיין חשוב נוסף שהתפתח בתחום הוא הדרישה החוקית ל"חובת גילוי", שבתי המשפט מפרשים אותו בצורה רחבה, ככזו שדורשת מספק שירותי התיירות לגילוי רחב של פרטי המידע על השרות המסופק.

  • לאור האמור, מציעה "קבוצת שנער" (יועצים לענייני ביטחון), שרותי ייעוץ והדרכה בתחומי האבטחה ההגנתית המונעת, לקבוצות תיור ישראליות היוצאות לחו"ל וזאת באמצעות הרצאת תדרוך הנמשכת כשעה ומלווה באמצעי המחשה.

  • הפעילות תתבטא בעיקר במתן תדרוך ביטחוני מקצועי לקבוצה, כך שיהיה בידיה "ארגז כלים" בתחום כללי ה"התנהגות המונעת". ההדרכה תעשה בהתאם לכללים הנהוגים בארץ ובעולם ותוך שימוש במאגרי מידע מקצועיים רלוונטיים.

  • ייחודיות השרות המוצע נובע משילוב של יכולות וניסיון אישי של חברי "קבוצת שנער" - כך למשל הח"מ שימש עד לאחרונה כמנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה ומר דובדבני, שימש עד לא מכבר כרגולטור מטעם משרד התיירות לתחום ביטחון התיירות ישראלית בחו"ל.

  • בהתאם לדרישת לקוח, ישנה אפשרות לספק מעטפת ביטחונית צמודה לקבוצה, במשך כל מהלך השהות בחו"ל, באמצעות אנשי ביטחון מקומיים או ישראליים.

  • למען הסר ספק יובהר שלא תהא בהתקשרות הנ"ל, כדי להטיל חבות או אחריות על סוכן הנסיעות או מארגן הקבוצה, או מי מטעמם ו/או על "קבוצת שנער", בשל אירוע טרור או כל אירוע אחר באם יתרחש במהלך הנסיעה בחו"ל.

  • מערכת הביטחון של מדינת ישראל נדרשה להגנת שלומם של אזרחים ישראלים, במהלך טיסתם/הפלגתם ושהותם בחו"ל. חשיבות הנושא ותמימות הדעים כי האיומים לפגוע בתיירים אלה הינם ממשיים ומחייבים פעילות מעשית, נובעת בעיקר על רקע ניסיון העבר המר והמציאות הביטחונית בה שרויה ישראל ותושביה.

sitting in airport
London Town
Bus Passengers
Disability Access
Airplane
Cargo Ship
School Bus & Children
Loading Cargo
bottom of page