top of page

אבחון טיסות, המבקשות להיכנס למרחב אוויר של מדינה, למניעת אירועי טרור אווירי.

 

הערכת רמת אמצעי האבטחה הננקטים אל מול מגוון האיומים, בשדות תעופה ובחברות תעופה, לרבות תיקון ליקויים.

הכשרת כוח אדם יעודי בתחומי אבטחת התעופה השונים.

מתן שרותי ייעוץ ביטחוני לחברות תעופה המבקשות לפתוח קו טיסה לישראל

אגף הביטחון במשרד התחבורה, מודאג מהאיום הגובר והולך על התעופה האזרחית הטסה לישראל וסבור כי ארגוני טרור בינ"ל, עלולים לפעול כנגד ענף זה ולבצע "מגה טרור" תעופתי, העלול לגרום לאסון רב נפגעים בקנה מידה לאומי.

 

בהקשר זה, קיים חשש מהתפתחות יכולות ארגוני טרור, לפתח טכניקות העלולות לאתר נקודות תורפה, בעיקר בתחום גילוי אמצעי לחימה למיניהם. 

על כל אלה יש להוסיף את העובדה כי משרד התחבורה רואה בטיסות לישראל, כטיסות בעלות סיכון גבוהה.

לאור האמור, החליט אגף הביטחון של משרד התחבורה, להנחות את חברות התעופה הזרות הטסות לישראל, להתמודד בשדות מוצא הטיסות, עם נקודות תורפה פוטנציאליות, כדי לצמצם את האיום הנשקף לטיסות אלה ולהנחות על קיום הסדרי ביטחון נוספים על אלה הקיימים. הוראות אלה הינן בהתאם לחוק הטייס ביטחון בתעופה האזרחית התשל"ז 1977 - סעיפים 2 ו 22 לחוק.

קבוצת שנער יועצים, בהיכרותה את ענף התעופה ועקב מומחיותה בנושאי ביטחון התעופה האזרחית ולאור הניסיון הרב של חברי הקבוצה בתחום, לרבות היות הח"מ עד לפני כשנה, הרגולטור של ישראל לנושא זה, יכולה לספק לחברות תעופה זרות שרותי ייעוץ, שמטרתם לסייע לחברות להביא לידי אישור (מההיבט האבטחתי), ביצוע תחילת טיסות לישראל.

בנוסף, הקבוצה מבצעת ע"פ דרישה, הערכה של רמת אמצעי האבטחה הננקטים בשדות תעופה ובטיסות ברחבי העולם, למניעת אירוע טרור אווירי.

אנו עומדים לרשותכם ככל שנתבקש לצורך הבהרות והסברים ונשמח לתאם פגישה בה נוכל להציג את ההצעה במלואה ובפירוט.   

bottom of page