top of page

​ביטחון נמלים ואניות תיור, לרבות גיבוש דוקטרינת אבטחה, יישומה ובקרת ביצוע.

ביטחון אוניות נוסעים

מערכות הביטחון של מדינת ישראל, כמו גם של מדינות מערביות אחרות, נדרשו להגנת שלומם של אזרחים, המפליגים על גבי אוניות תיור ברחבי הימים.

חשיבות הנושא ותמימות הדעים כי האיומים בתחום הינם ממשיים ומחייבים פעילות מעשית, נובעת בעיקר על רקע העובדה ששיעור גבוה של הנוסעים בכלי שייט אלה הינם אזרחים מערביים, שמדינותיהם מעורבות בקונפליקטים שונים עם ארגוני טרור ברחבי העולם.

המציאות בה כלי שייט אלה, עליהם מאות רבות של תיירים, שטות בסמוך לגזרות העימות עם ארגוני טרור, בנוסף לניסיונות פיגוע כנגד אוניות נוסעים שאירעו בשנים האחרונות, חידדו את תשומת הלב לצורך במתן מענה אבטחתי הולם ובמעורבות אבטחתית פעילה.

מאחר וכך, על אוניות נוסעם אלה ננקטים צעדי אבטחה גלויים וסמויים (ע"י סוכני האוניות), שנועדו לצמצם את היקף האיומים ואת היתכנות הפגיעה בכלי השייט ובנוסעיו.

קבוצת שנער יועצים, בהיכרותה את הענף הימי ועקב מומחיותה בנושאי ביטחון אוניות נוסעים, לרבות היות הח"מ עד לאחרונה, הממונה מטעם ממשלת ישראל לאבטחת האנ"ז (אוניית נוסעים זרות עליהן גודש ישראלים), מציעה לספק לחברות ספנות שרותי ייעוץ, שמטרתם לסייע בצמצם האיום הנשקף.

בנוסף, הקבוצה מבצעת ע"פ דרישה, הערכה של רמת אמצעי האבטחה הננקטים בנמלים ובהפלגות השונות ברחבי העולם, למניעת אירוע טרור ימי.

אנו עומדים לרשותכם ככל שנתבקש לצורך הבהרות והסברים ונשמח לתאם פגישה בה נוכל להציג את ההצעה במלואה ובפירוט.    

bottom of page