top of page

הגנה בסייבר ובקרות אבטחת מידע

קבוצת שנער פועלת בתחום אבטחת המידע והסייבר, כאשר לחבריה מעל 35 שנות ניסיון מצטבר.

ייחוד הקבוצה נובע משילוב של יכולות וניסיון אישי של כל אחד מחבריה בתחומי הניהול, הרגולציה, הטכנולוגיה, תוכנה, אבטחת מידע בכלל ובמערכות ממוחשבות בפרט, לרבות עבודה טכנית מעשית HANDS-ON בתחומי תשתיות תקשורת מחשבים, SYStem', יישום מערכות הגנה ועוד.

את כל השירותים אותם מציעה הקבוצה מבצעים אנשיה באופן אישי, ברמה המקצועית הגבוהה ביותר וברמת המהימנות והסודיות הגבוהים הנדרשים.

הקבוצה מספקת פתרונות ושירותים החל ברמת הפרויקט וכלה בתמיכה שוטפת ביישום פעילות אבטחת מידע.

עיקרי השירותים המסופקים על ידנו הם:

 

 • בחינת מוכנות הארגון ו/או המערכות מפני איומי סייבר ואירועי אבטחת מידע.

 • פיתוח, ניהול ויישום מדיניות אבטחה מוגדרת, כולל הטמעה בשטח והורדת הנהלים לדרג התפעול במערכות מבוזרות ומרובות אתרים.

 • בחינת ארגונים והתאמתם לתקני אבטחת המידע, כגון תקנות בנק ישראל, המפקח על הבטוח, חוק המחשבים, חוק מאגרי המידע, חוק הגנת הפרטיות, משרד האוצר,COBIT, ניהול סיכונים, המשכיות עסקית ותקנים אחרים.

 • תכנון ארכיטקטורה, כולל של מערכות אבטחת מידע, תקשורת וסייבר.

 • ביצוע סקרים ארגוניים I-Vulnerabillty Assessments Penetration Test למערכות ורשתות מקומיות ורחבות.

 • הכנת נהלים ברמת כלל הרבדים הארגוניים, החלתם והטמעתם בארגון.

 • הכנת תרחישי גיבוי והתאוששות מאסון מכל היבטיו, לרבות תרגול ארגונים במצבי חירום, בדיקות תקופתיות והכנת תרחישים למעבר ממצב חרום לרגיעה ולהפך.

 • מבחני חדירה וסקרים תשתיתיים ואפליקטיביים.

 • בדיקות תקופתיות של אבטחת המידע - הצגת דו"ח בפני ההנהלה.

 • ביצוע חקירות אבטחת מידע וסייבר ברמה פורנזית.

 • ייעוץ וליווי ל-SIEM/SOC לצרכי ניטור ובקרה, כולל בניית תכניות לניהול והתמודדות עם אירועי סייבר –IR.

היערכות נכונה ומבעוד מועד, עשויה לצמצם את הנזקים והשפעתם על הרציפות התפקודית של הגוף.

קבוצת שנער שבהנהלת הח"מ וכמי ששימש עד לפני כשנה כראש אגף הביטחון, החרום והסייבר במשרד התחבורה, עומדת לרשותכם ככל שנתבקש, לצורך הבהרות והסברים. נשמח לתאם פגישה בה נוכל להציג את הצעה במלואה ובפירוט.    

bottom of page